සබැදි ලිපි......


මදාරා
http://mahishaymail.blogspot.com

http://mahishaymail.blogspot.com/2012/10/sachith-madara.html

0 comments:

Post a Comment

සිතුවිලි වලට පාට දෙන්න හදන මගේ සිතිවිලි ගැන වචනයක් කියල යන පුලුවන්නම් එක මට මහා මෙරක් තරම් ......